รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36นายมนต์ชัย ปาณธูป 053601451 
102ดอนชัยวิทยาคมนายกานตเชษฐ์ ถาคำ 0536736870858660073
103ดำรงราษฎร์สงเคราะห์นายอดุลย์ นันท์บัญชา 053711450 
104เม็งรายมหาราชวิทยาคมนายปราโมทย์ นพวงศ์ 053705944 
105เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายนายอิสรภาพ จินาอิ 053746440 
106สามัคคีวิทยาคม 2นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล 053758494 
107ห้วยสักวิทยาคมนายจรัล แก้วเป็ง 0536787230828949189
109ดอนศิลาผางามวิทยาคมนายจักรกฤช สิทธิโสติ 053736511 
110เวียงชัยวิทยาคมนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร 053769214 
111เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย 053953276 
201ป่าแดดวิทยาคมนายถนอม ปงใจ 053761066 
203พานพิเศษพิทยา  053721513 
204นครวิทยาคมนายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ 053677477 
205แม่อ้อวิทยาคมนายสงกรานต์ บุญมี 053971589 
206ดอยงามวิทยาคมนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ 053604601 
207แม่สรวยวิทยาคมนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ 053786078 
208วาวีวิทยาคมนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ 053760029 
209เวียงป่าเป้าวิทยาคมนายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว 053781376 
210แม่เจดีย์วิทยาคมว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล 053789302 
301จันจว้าวิทยาคมนายดำรง ใจหงษ์ 053775108 
302แม่จันวิทยาคมนายเอนก ตาคำ 053771787 
304เชียงแสนวิทยาคมนายบุญเทพ พิศวง 053777104 
305บ้านแซววิทยาคมนายกุศล มีปัญญา 053182421 
306วัดถ้ำปลาวิทยาคมนายศุภวิศว์ ตาหล้า 053709610 
308สันติคีรีวิทยาคมนายสิรปัตต์ นวลคำมา 0537652480811731997
309ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนายวรวัติ กิติวงค์ 053790087 
401ขุนตาลวิทยาคมนายสมบูรณ์ พูนภิญโญยศ 053606249 
402ยางฮอมวิทยาคมนายวิเชียร มังคละ 053606213 
403เชียงของวิทยาคมนายปิยะ แก้วหาญ 053791434 
404บุญเรืองวิทยาคมนายเจษฎา รูปศรี 053783245 
405ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายสุชาติ ศรีธินนท์ 0539180950833253820
406เทิงวิทยาคมนายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ 053795474 
407ปล้องวิทยาคมนายไกร ธรรมากาศ 0539541700839460662
408พญาเม็งราย  053799087 
409แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมนายสมเกียรติ สุขคำฟอง 053918097 
410ไม้ยาวิทยาคม  053672369 
411เวียงแก่นวิทยาคมนายประยูร ชาติชำนาญ 053608130 
501ฟากกว๊านวิทยาคมนายเลิศ จันธิมา 054427247 
502พะเยาประสาธน์วิทย์นายเสน่ห์ ไชยลังกา 0544630570818814620
503ดอกคำใต้วิทยาคมนายปิยะ ใจชุ่ม 054491486 
504ถ้ำปินวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ 054457229 
505งำเมืองวิทยาคมนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ 054494368 
506แม่ใจวิทยาคมนายวิจิตร วงศ์ชัย 054499023 
507ดงเจนวิทยาคมนางสาววันรักษ์ ขันหอม 054422776 
508เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยานายศาสตรา วงศ์จุมปู 054422838 
601จุนวิทยาคมนายจตุภูมิ แจ่มหม้อ 054459238 
602พญาลอวิทยาคมนายบรรจบ บุญช่วย 054447277 
603ฝายกวางวิทยาคมนายวิโรจน์ แสงแก้ว 054483605 
604ปงรัชดาภิเษกนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ 054497229 
605ปงพัฒนาวิทยาคมว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา 0544483560819529660
606ขุนควรวิทยาคมนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ 054483683 
607เชียงม่วนวิทยาคมนายเฉลียว วรรณทอง 054495121 
608ภูซางวิทยาคมนายผล ยะนา 054451983