รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2นายสะอาด อุสมา 073331881 
101นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์นายวิรัตน์ จันทร์งาม 073421317 
102บ้านเกาะตา  073358033 
103บ้านคลองช้างนายมะลาเซ็น อาสัน 073435082 
104บ้านคลองหินนายสุกิตติ์ อนันทมาศ 073356448 
105บ้านควนแตนนางสาวกันติยา สนธิเมือง 073335585 
106บ้านควนโนรี    
107บ้านควนประ    
108บ้านควนลังงานายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะ 073421316 
109บ้านควนลาแมนายสมาน ปะสู 073435085 
110บ้านโคกต้นสะตอนายทวีศักดิ์ แก้วคง   
111บ้านโคกโพธิ์นายวิเชน คงสีจันทร์ 073431332 
112บ้านชะเมานายสะมะแอ ดอเลาะ 073357219 
113บ้านดอนเค็ดนางพรทิพย์ ไชยลาภ 073315520 
114บ้านตุปะ    
115บ้านท่าคลองนางจิตรี จงจิตร   
116บ้านท่าเรือนางสุกัญญา เพชรมงคล 073335409 
117บ้านทุ่งยาวนายสัณห์ ศุกรวัติ   
118บ้านนาเกตุนางบุปผา จงหลิม 073431321 
119บ้านนาค้อกลางนายนิอุสมาน อูมา   
120บ้านนาค้อใต้  073431620 
121บ้านนาค้อเหนือ    
122บ้านนาประดู่นายสุรกิจ กิณเรศ 073431319 
123บ้านบาเงงนายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร 073356092 
124บ้านบาโงฆาดิงนายนพรัตน์ เกื้อภาระ   
125บ้านป่าบอนนายกรีฑา แก่นจันทร์   
126บ้านป่าไร่  073356363 
127บ้านโผงโผงนางธมภร มณีสะอาด   
128บ้านยางแดงนางนูรียะ หะยีบากา 073431037 
129บ้านล้อแตกนายสนิท สกุลมณี 073431014 
130บ้านสามยอดนายอุดมเกียรติ รักทรัพย์   
131วัดทรายขาวนางสายสุณีย์ ชโลธร 073358427 
132วัดธนาภิมุขนายปรีชา ศรีสุข 073356066 
133วัดนาประดู่นายราเชนทร์ จันทพิมล 074431242 
134วัดนิคมสถิตนางอำภร ทองบัว 073431020 
135วัดบันลือคชาวาสนายสุรพล กาญจนเพชร   
136วัดภมรคติวันนายสมควร ศรีภักดี 073435084 
137วัดมะกรูดว่าที่พันตรีฐิธิพันธ์ เลื่อนแก้ว 073431320 
138วัดสุนทรวารีนายธวัชชัย ติระพัฒน์ 073431040 
139วัดอรัญวาสิการามนางจินตนา คงสาลี 073358603 
140สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นายสุกรี คงชู 073431019 
201ชุมชนบ้านเมืองยอนนายเกษม มะเกะ 073497084 
202บ้านกระเสาะนายซูลกีฟลี สาแลมะ 073335493 
203บ้านกระหวะนายยาการียา อาหลี   
204บ้านกูบังบาเดาะนางธนัญญา หมันหลี 073485261 
205บ้านกูวิงนางสารีหม๊ะ แยแล   
206บ้านเกาะจันนายอะห์หมัด สาและ   
207บ้านเขาวัง    
208บ้านแขนท้าวนางสาวจิตรา หวันบิหลาย 073497316 
209บ้านคลองช้างนายการียา เจ๊ะโด   
210บ้านควนหยีนางฟารีดา วิชฮารูลฮัด 073329199 
211บ้านเจาะบาแนนายกูรุสดี กูจิ 073489206 
212บ้านด่าน  073485264 
213บ้านดูวา  073497152 
214บ้านตรัง    
215บ้านถนนนายสุวิทย์ โรจนสุวรรณ   
216บ้านน้ำใสนายสมาน หมันหลี   
217บ้านบาโงนายเดะมะ มามะ   
218บ้านบาตะกูโบนายอับดุลเราะมาน ปาโฮะ 073335289 
219บ้านบาละแตนายมะรอซาลี เจะฮิง   
220บ้านบูเกะกุงนางหายาตี เจะแต   
221บ้านบูดน  073330124 
222บ้านปานันนางสาวนูรียะห์ แวบือราเฮง   
223บ้านปาลัสนายราเชนทร์ ปานเส็น 073485006 
224บ้านมะหุด    
225มายอ(สถิตย์ภูผา)นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร 073497018 
226บ้านราวอนางสาวซูใบด๊ะห์ ตะบิง   
227บ้านลางสาดนายมูฮามะนาวาวี ดอเลาะ   
228บ้านสมาหอนายมุสตอฝา แกสมาน   
229บ้านสะกำนางสาวฮาสหม๊ะ อับดุลเล๊าะ 073351560 
301ชุมชนบ้านต้นสนนางมูนา อิแอ 073418548 
302ชุมชนบ้านบือแนปีแนนายสะอูดี สาชู   
303ชุมชนบ้านพงสตา  073439313 
304ชุมชนบ้านสะนอ  073439462 
305ชุมชนวัดอัมพวนารามนางเบญจวรรณ ซ้วนลิ้ม 073483239 
306ต้นพิกุลนายธีรนันต์ จะระแอ   
307ตลาดนัดต้นมะขามนางสาวตูแวซาลีนี นิเซง 073483223 
308ตลาดนัดบาซาเอนายอับดุลเล๊าะ อิแอ 073439066 
309ตลาดปรีกีนายซาวาวี สะมะแอ 073483470 
310ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)นางสุภาพร แดงกระจ่าง 073483217 
311บ้านกระโด    
312บ้านกรือเซะนางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ   
313บ้านกาแลสะนอนายอับดุลเลาะ เจะโมง   
314บ้านโคกขี้เหล็กนายสมศักดิ์ นิวาสสวัสดิ์   
315บ้านคางาว่าที่ร้อยตรีมูฮำมัดนุรดิง ดือราวี   
316บ้านต้นแซะนายฤทธิ์ สุวรรณกุล 073483224 
317บ้านต้นทุเรียนนายอินดี บาตูลางิ 073352140 
318บ้านบราโอนางซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิม 073352154 
319บ้านบราโอ (สาขากุนิง)    
320บ้านบากง    
321บ้านบินยา    
322บ้านบูโกะนายมูฮำมัดซำรี บือโต 073434283 
323บ้านประจันนางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง 073439337 
324อนุบาลยะรังนางชไมพร จะระแอ 073439065 
325บ้านระแว้งนายประพันธ์ เจ๊ะอูมา 073352059 
326บ้านละหารยามู    
327บ้านศาลาสอง    
328บ้านสายชลนายมุสตอปา เซ็ง   
330บ้านสิเดะนายนิมะนาเซ สามะอาลี 073434426 
331บ้านอาโหนายอาดัม ตะโละ   
332บ้านอินทนิลนางกันทิมา สีบู 073419041 
333บ้านอีบุ๊  073434282 
334วัดเกาะหวายนางรอปิฮ๊ะ วาโดร์   
335วัดโคกหญ้าคานายศิริชัย ขวัญแก้ว 073483288 
401บ้านคลองทรายนางภัทรธิดา เรืองประทุม 073356461 
402บ้านควนแปลงงูนายถาวร แสงดี   
403บ้านคูระ  073321068 
404บ้านโคกเหรียง  073356460 
405บ้านต้นโตนดนางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุง 073356386 
406บ้านตันหยง    
407บ้านปลักปรือ  073335515 
408บ้านม่วงเตี้ย  073335343 
409บ้านวังกว้างนางนิยะเนตร จารงค์ 073321048 
410วัดบุพนิมิตนางรุจจิรา แสงทอง 073356464 
411วัดป่าสวยนางเบญจมาศ วิภูษิตวรกุล 073356462